top of page

Algemene verkoopsvoorwaarden

Art. 1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en verkoop van Les Jardins du Vin en op alle handelingen ter uitvoering daarvan. Elke bestelling impliceert de aanvaarding van de hierna vermelde voorwaarden door de klant.

Art. 2 Offertes zonder een expliciete termijn van aanvaarding zijn geldig gedurende dertig dagen na de datum van offerte. Bestellingen zijn slechts geldig en bindend na aanvaarding door Les Jardins du Vin. Wegens mogelijke voorraadtekorten kunnen bestellingen slechts worden aanvaard in functie van de beschikbaarheid zonder enige belofte wat prijzen of hoeveelheden betreft. Les Jardins du Vin behoudt zich steeds het
recht voor om, zonder enige motivering en op welk moment dan ook de bestelling te weigeren. Les Jardins du Vin is niet aansprakelijk voor kosten die de koper ondervindt naar aanleiding van de geweigerde levering.

Art. 3 De koper kan zijn bestelling vóór de levering geheel of gedeeltelijk schriftelijk annuleren mits betaling aan Les Jardins du Vin van een forfaitaire en nietverrekenbare schadevergoeding gelijk aan 15% van de totale waarde van de bestelling. Na de levering kan een bestelling niet meer worden geannuleerd.
De koper doet uitdrukkelijk afstand van de rechten voorzien in de artikelen 1587 en 1588, voor zover toepasselijk, van het Burgerlijk Wetboek.

Art. 4 De meegedeelde leveringstermijnen zijn louter indicatief en zijn geenszins bindend ten aanzien van de verkoper. Eventuele vertragingen bij de levering van de goederen geven geen recht op schadevergoeding en kunnen niet worden aangegrepen door de koper met het oog op de ontbinding van de overeenkomst met Les Jardins du Vin. Onze goederen worden op het Belgisch grondgebied geleverd aan de op dat ogenblik geldende toeslagtarieven voor verzending/transport.

Art. 5 Les Jardins du Vin zal in geen geval aansprakelijk zijn voor de onderbreking of vertraging in de uitvoering van haar contractuele verplichtingen ten aanzien van de koper ten gevolge van onvoorziene omstandigheden, overmacht of om het even welke andere oorzaak buiten de redelijke controle van Les Jardins du Vin of de nasleep daarvan. In dergelijke gevallen behoudt Les Jardins du Vin zich het recht voor – na kennisgeving aan de koper – de overeenkomst te beëindigen, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, zonder dat deze beëindiging recht geeft op schadevergoeding uit hoofde van de
koper.

Art. 6 De koper verbindt zich ertoe om de verkochte goederen bij de levering onmiddellijk in ontvangst te nemen en te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde goederen overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken betreffende de geleverde goederen dienen op straffe van nietigheid onverwijld aan de vervoerder alsook uiterlijk 48 uur na de levering schriftelijk aan Les Jardins du Vin te worden
gemeld. Ongeacht het voorbehoud van de koper bij de ontvangst moet het in goede staat en overeenkomstig de bestelling geleverde deel van de bestelling betaald worden tegen de overeengekomen prijs en betalingsmodaliteiten. Klachten wegens zichtbare gebreken zijn slechts geldig en worden slechts onderzocht op voorwaarde dat de verkochte goederen nog niet in gebruik werden genomen. Elke klacht met betrekking tot de facturatie moet, eveneens op straffe van nietigheid, binnen de 48u na ontvangst van de factuur schriftelijk en
gemotiveerd ter kennis worden gebracht van Les Jardins du Vin.

Art. 7 Tenzij schriftelijk anders bepaald door Les Jardins du Vin zijn alle facturen contant betaalbaar. Onverminderd alle schade, en zonder voorafgaande aanmaning, wordt elke factuur of elk saldo van een factuur die niet betaald is op de vervaldatum van rechtswege onderworpen aan de intrestvoet van toepassing onder de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties en dit vanaf de vervaldatum.
Bovendien wordt elk bedrag dat op de vervaldatum niet betaald is van rechtswege verhoogd met een bedrag van 12% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 50 EUR, als forfaitaire schadevergoeding. Alle andere invorderingskosten niet in de forfaitaire schadevergoedingen inbegrepen worden aan de in gebreke zijnde koper afzonderlijk doorgerekend.

Art. 8 Les Jardins du Vin heeft het recht om de overeenkomst met de koper te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden indien de koper in gebreke blijft met de (tijdige en behoorlijke) nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen of indien Les Jardins du Vin gegronde redenen heeft om eraan te twijfelen dat de klant zijn verplichtingen jegens Les Jardins du Vin wel zal nakomen. De ontbinding geldt voor alle niet-verrichte leveringen of een deel ervan, evenals voor eventuele latere leveringen en geeft daarnaast aanleiding tot de onmiddellijke opschorting van elke nieuwe levering evenals de directe en van rechtswege opeisbaarheid van elke andere levering/niet-vervallen factuur, zonder dat ter zake nog een ingebrekestelling nodig is. Elk voorschot door de koper betaald, wordt prioritair besteed aan de vereffening van het niet-betaalde deel van de schuldvordering. Ten slotte behoudt Les Jardins du Vin zich het recht voor om een vergoeding te vorderen voor de kosten, intrest en schade die hij geleden heeft.

Art. 9 Les Jardins du Vin blijft eigenaar van de bestelde goederen zolang de koper het volledige bedrag, desgevallend verhoogd met kosten, intresten en eventuele schadevergoedingen, niet betaald heeft. Niettemin zullen de risico’s van verlies, schade of vernietiging van de verkochte goederen integraal worden gedragen door de koper vanaf het moment dat de verkochte goederen aan hem geleverd worden.

Art. 10 De koper van onze goederen mag de goederen noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verkopen zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van Les  Jardins du Vin. In geval van enige overtreding van deze bepaling, behoudt Les Jardins du Vin zich het recht voor elke levering op te schorten en/of de overeenkomst van rechtswege, zonder ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd zijn recht om
enige andere stappen te ondernemen om zijn schade te vergoeden, die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit de frauduleuze handelingen van de overtreder. Wanneer een overtreding op deze bepaling wordt vastgesteld met betrekking tot een deel van een levering van goederen, wordt er onweerlegbaar van uitgegaan dat de overtreding voor het hele lot geldt. Les Jardins du Vin is op geen enkele manier aansprakelijk ten opzichte van derden met wie de overtreder een verbintenis is aangegaan of een overeenkomst heeft afgesloten, met name in geval van fiscale fraude of poging taksen en/of belastingen te ontwijken.

Art. 11 De eventuele nietigheid of ongeldigheid van enige bepaling van deze algemene verkoopsvoorwaarden, of van een onderdeel van enige bepaling, zal niet de nietigheid of ongeldigheid van de gehele verkoopsvoorwaarden met zich mee brengen. In geval van nietigheid of ongeldigheid van enige bepaling van
deze algemene verkoopsvoorwaarden zal de betrokken bepaling van rechtswege vervangen worden door een geldige bepaling of een geldig onderdeel of door een interpretatie die zoveel mogelijk de oorspronkelijke bedoeling van Les Jardins du Vin benadert. De onmogelijkheid om tot dergelijke gewenste vervanging over te gaan zal geenszins de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden aantasten.

Art. 12 Alle betwistingen vallen onder het Belgische recht en behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement
Leuven.

bottom of page